Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul art. 13 al Regulamentului UE 2016/679 (“GDPR”)

Briant Travel Booking 21 SRL(Agentia de turism BRIANT Travel) cu sediul social str. Paparet, nr. 15, Adjud, Vrancea, CUI 31268772, J399/100/2013 în calitate de Operator va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale incidente în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

 Responsabil
Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD) numit de către Operator poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: datepersonale [at] briant.ro

 Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal
Datele personale prelucrate de către Operator sunt: nume, prenume, CNP, serie si numar carte de identitate/pasaport, data de nastere, data de emitere si expirare carte de identitate/pasaport, adresa, numar de telefon, adresa e-mail, date bancare, orice alte date cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor mai jos enumerate.

În sensul prezentei note informative, prelucrarea Datelor personale înseamnă orice operațiune sau ansamblu de operațiuni efectuate cu utilizarea de procese automatizate și aplicate Datelor personale, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, compararea sau interconectarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Vă informăm că aceste Date Personale vor fi prelucrate atât prin intermediul unor metode manuale, precum și/sau prin intermediul unor mijloace informatice.

Scopul și baza juridică a prelucrării
Operatorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dobândite pentru realizarea următoarelor scopuri:
-  de a presta servicii turistice
-  de a îndeplini mandatul/împuternicirea acordat(ă) de client/potențialul client în scopul intermedierii relației cu revanzatorii;
-  de a soluționa sesizările si cererile transmise de clienți, indiferent de metoda prin care au fost transmise acestea;
-  de a prelucra datele in scopul imbunatatirii ofertei agentiei
-  de a derula relația cu touroperatorii, societatile de asigurare, societatile de transpport persoane, terestrestru sau aerian.
-  de a asigura informarea privind schimbarile survenite in programul cumparat (ex. Programe turistice, Bilet de avion,)
- de a transmite informari comerciale: oferte speciale, oferte last minute, etc

Temeiul juridic al prelucrării Datelor personale este reprezentat de:
-  executarea contractul pe care l-ați încheiat în virtutea căruia se efectuează prelucrarea datelor;
-  de respectarea unei obligații legale;
-  consimțământul liber exprimat; 
-  de executarea unui sarcini de interes public sau legată de exercitarea puterilor publice cu care este investit Operatorul;
- pentru urmărirea intereselor legitime ale operatorului sau ale terților (interesele legitime includ Îmbunătățirea serviciilor, promovarea serviciilor proprii).

Refuzul Clienților de a transmite datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea prestării de servicii/furnizării de bunuri care au legătură cu activitatea principala.

Pentru îndeplinirea scopurilor și anume:
(i) transmiterii comunicărilor comerciale în scop de marketing direct care au legătură cu activitățile desfășurate sau
(ii) transmiterea de către partenerii agentiei a unor comunicări comerciale in scop de marketing direct care NU au legătură cu activitatea principală, transmiterea datelor dumneavoastră personale este voluntară. Lipsa consimțământului dumneavoastră pentru aceste din urmă scopuri, nu va avea absolut nicio consecință asupra încheierii contractului. Natura obligatorie sau facultativă a exprimării consimțământului va fi specificată la momentul colectării datelor. Aveți dreptul ca în orice moment să vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Destinatarii Datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră personale vor putea fi dezvăluite, în scopurile amintite mai sus, următorilor destinatari:
a) angajaților și colaboratorilor Operatorului de pe teritoriul Uniunii Europene;
b) societăților terțe sau a altor destinatari, precum partenerii contractuali: touroperatori(organizatori ai programelor turistice), furnizori de servicii(cazari, bilete de avion, bilete de autocar, societati de asigurari), a unor terțe părți responsabile cu derularea activităților marketing direct conform dispozițiilor GDPR si în urma obținerii consimțământului dumneavoastră. În acest din urmă caz, vă informăm că destinatarii datelor aparțin următoarelor categorii: furnizori de servicii de call center, furnizori de servicii prin care se transmit comunicările de marketing, executanți de lucrări, furnizori de servicii (de exemplu servicii de sănătate) si bunuri (de exemplu produse electronice și electrocasnice), societăți de asigurare si reasigurare, agenții de cercetare a pieței.
c) către autoritățile statului (ANRE, ANAF, ANAP, ITM, organele de cercetare penala etc.), spre exemplu, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislația fiscala, legislația muncii, lupta anticorupție, efectuarea operațiunilor contabile, derularea de proceduri de achiziții sau în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești si/sau a altor sentințe/decizii emise de către instanțele judecătorești si/sau a altor organisme investite de statul roman cu putere decizionala (spre exemplu, dar fără a se limita la: transmiterea de informații către politie/parchet/ANRE);

 

Transferul datelor cu caracter personal având în vedere evoluția naturala a domeniului IT, destinata furnizării de aplicații informatice in scopul digitalizării serviciilor prestate, menționam ca, urmare a derulării contractelor în care BRIANT Travel este parte, operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal implica transferul datelor către alți parteneri, în scopul ducerii la îndeplinire a obiectului contractului în care Clientul este parte. Așadar, precizăm ca datele sunt transferate in spațiul Uniunii Europene și/sau in afara acestuia prin intermediul unor instrumente juridice și în baza unor garanții adecvate reglementate de Comisia Europeana și/sau de către alte autorități naționale, respectiv în alte state care să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor.

 Perioada de păstrare a Datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ce fac obiectul transferului în scopurile amintite mai sus vor fi păstrate conform principiilor de proporționalitate și necesitate, și în orice caz până la atingerea scopurilor în care au fost colectate și prelucrate.

Ulterior, respectiv fie la data încetării relației de colaborare, fie la expirarea obligației legale de arhivare ce revine, în temeiul legislației aplicabile în materie fiscală, contabilă sau potrivit reglementărilor ANRE, datele vor fi șterse.

Procesul decizional automatizat
Dumneavoastră veți putea fi supus unei decizii bazate pe prelucrarea automată a datelor, precum crearea de profiluri. În acest caz veți avea dreptul de a beneficia de intervenția umană din partea operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Drepturile persoanelor vizate
Potrivit art. 15 - 21 din GDPR, referitor la Datele cu caracter personal comunicate, aveți dreptul:
a) să aveți acces la acestea și să solicitați o copie;
b) să solicitați rectificarea acestora;
c) să solicitați ștergerea acestora;
d) să obțineți restricționarea prelucrării datelor;
e) să vă opuneți prelucrării datelor;
f) să primiți datele într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit de pe un dispozitiv automat.

Vă informăm că aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, efectuată în scopuri de marketing direct, inclusiv în scopul creării de profiluri, în măsura în care acest din urmă scop este legat de marketingul direct.

Aveți în orice moment dreptul de a vă retrage consimțământul în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe baza acestui temei.

În cazul în care vă veți opune prelucrării datelor în scopuri de marketing, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Pentru exercitarea drepturilor și/sau retragere consimțământului dumneavoastră veți putea înainta o cerere scrisă(), datată si semnată, insotita de o copie dupa actul de identitate(carte de identitate sau pasaport) prin una din urmatoarele modalitati: 
- direct la sediul BRIANT Travel: Bucuresti, sector 2, Calea Mosilor, nr 274.
- prin postă la adresa BRIANT Travel,  Bucuresti, sector 2, Calea Mosilor, nr 274.
- prin e-mail la  ,  datepersonale [at] briant.ro

Pentru mai multe informații cu privire la Datele dumneavoastră cu caracter personal vă veți putea adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal ce poate fi contactat la adresa de e-mail menționată . Vă amintim că aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal in cazul in care considerați ca prelucrarea datelor cu caracter personale încalcă prevederile Regulamentului GDPR